CONTACTE 2017-05-24T19:47:46+00:00

Project Description

CONTACTA

 BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ AL NOU CURS 2017/18

Població

Codi Postal


Correu electrònic

Telèfon fixe

Mòvil

DNI

Data de naixement  QUOTES ANUALS

   SOCI ACTIU (AMB DRET A ASSISTIR A LES CONFERENCIES)

SOCI NUMERARI ACTIU(70 €/Any)*SOCI PROTECTOR ACTIU (120 €/any)*

 *Escollir un dia i comprometre-se'n (només socis actius):


AULA 1 (grup dimarts)AULA 2 (grup dijous)

   SOCI NO ACTIU (SENSE DRET A ASSISTIR A LES CONFERENCIES)

SOCI NUMERARI (30 €/Any)SOCI PROTECTOR (80 €/any)

Num. Compte

 

 

 

 


En enviar aquest formulari vostè accepta que les seves dades personals quedin incloses en un fitxer automatitzat i confidencial, en total conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.
Servirà per tenir-lo informat de les nostres activitats.
D’acord amb l’esmentada llei, en qualsevol moment vostè podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, la qual cosa podrà exercitar per carta enviada al nostre domicili social.

Així mateix, atès que el dret de la propia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de Maig, sobre el dret a l'honor, a l'intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Si no se'ns manifesta explícitament el contrari, és a dir mitjançant escrit signat i remès al nostre domicili social, entendrem que l'Aula té el consentiment de la persona per poder publicar fotografies i vídeos o fer difusió d'imatges on el soci aparegui realitzant les nostres activitats.