FORMULARI DE CONTACTE

  He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad.

    SOL·LICITUD D'ALTA DE SOCI A L'AULA D'EXTENSIÓ


   Nom i cognom


   DNI


   Data de naixement


   Adreça


   Població


   Codi Postal


   Correu electrònic


   Telèfon fixe


   Mòbil


   Professió (quan estava en actiu)     QUOTES ANUALS


      SOCI AMB DRET A ASSISTIR A LES CONFERENCIES


   SOCI NUMERARI ACTIU (80 €/any)*SOCI PROTECTOR ACTIU (120 €/any)*


   Compte


    


    


    


    


    


   En signar aquesta butlleta d’inscripció vostè accepta que les seves dades personals quedin incloses en un fitxer automatitzat i confidencial, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 de 27 d’abril i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals i que seran tractades per l’Aula a fi d’atendre la seva petició i gestionar la relació que el vincula amb la mateixa, sobretot per tenir-lo informat de les nostres activitats. Segons l’esmentada normativa, en qualsevol moment vostè podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, mitjançant carta signada i enviada al nostre domicili social.


   Així mateix, atès que el dret de la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Si no se’ns manifesta explícitament el contrari, és a dir mitjançant escrit signat i remès al nostre domicili social, entendrem que l’Aula té el consentiment de la persona per poder publicar fotografies i vídeos o fer difusió d’imatges on el soci aparegui realitzant les nostres activitats.


   He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad.